REGLEMENT: FRUIT, EEN LEKKERE BUIT

‘Fruit, een Lekkere Buit: fruitdagingen’

Artikel 1: Algemeen

 1. Huidige voorwaarden van de ‘Fruit, een Lekkere Buit: fruitdagingen’ (hierna ‘wedstrijd’) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Zespri International Europe nv/sa (hierna ‘Zespri’ of ‘de organisator’), Posthofbrug 10, bus 3, 2600 Berchem.

 2. De wedstrijd bestaat uit 4 onderdelen.
  • Fruitdaging 1 ‘ballenactie’ vanaf donderdag 24/09/2020, deelnemen kan t/m vrijdag 18/12/2020
  • Fruitdaging 2 ‘fruitsaté-festijn’ vanaf woensdag 06/01/2021, deelnemen kan t/m vrijdag 29/01/2021
  • Fruitdaging 3 ‘krijttekening’ vanaf maandag 01/02/2021, deelnemen kan t/m vrijdag 26/02/2021
  • Fruitdaging 4 ‘fruitmobiel’ vanaf maandag 01/03/2021, deelnemen kan t/m woensdag 31/03/2021

  De deelnemers nemen deel aan de eerste fruitdaging door een account aan te maken op de website (http://www.fruiteenlekkerebuit.nl/), een spaarposter te downloaden, deze vol te plakken met Zespri Kiwi stickertjes en een volle poster weer te uploaden.

  De deelnemers nemen deel aan de andere drie fruitdagingen door een originele foto te uploaden op de website (http://www.fruiteenlekkerebuit.nl/).

  • Fruitdaging 2 ‘fruitsaté-festijn’: een foto waarop de kinderen van de school fruitprikkers eten
  • Fruitdaging 3 ‘krijttekening’: een foto met een grote krijttekening met hierin 5 stukken fruit verwerkt
  • Fruitdaging 4 ‘fruitmobiel’: een foto met een zelfgeknutselde fruitmobiel in actie

 3. De wedstrijd loopt van 24 september 2020 00:01 tot en met 31 maart 2021 23:59.

 4. Deelname aan de actie impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van het huidige reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Zespri verantwoordelijk kan worden gesteld. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de actie dan die beschreven in het huidige reglement.

 5. In de week van 19 april 2021 worden de winnaars geselecteerd en bekendgemaakt.

 6. Het reglement is beschikbaar op de website: http://www.fruiteenlekkerebuit.nl/

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

 1. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor elke basisschool die ingeschreven is voor ‘Fruit, een Lekkere Buit’ en die gevestigd is in België of Nederland. Elke school kan maar 1 maal deelnemen aan elke actie.
 2. Zijn ook uitgesloten van de actie: personen die deelnemen via een georganiseerde
  samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.
 3. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

Om geldig deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer:

 • Ingeschreven zijn voor ‘Fruit, een Lekkere Buit’.
 • Een foto uploaden op de website van ‘Fruit, een Lekkere Buit’.

Artikel 4: Selectie van de winnaars en prijzen

 1. De volgende prijzen zijn te winnen bij de wedstrijd ‘Fruit, een Lekkere Buit’:
  • Alle deelnemers aan fruitdaging 1 ‘ballenactie’ ontvangen 10 ballen bij het inleveren van 150 stickers en 20 ballen bij het inleveren van 300 stickers.
  • Uit alle deelnemers aan fruitdaging 2 ‘fruitsaté-festijn’ worden 20 winnaars geselecteerd die een pakket ‘Levensgroot Mikado spel’ ontvangen ter waarde van 145 euro.
  • Uit alle deelnemers aan fruitdaging 3 ‘krijttekening’ worden 20 winnaars geselecteerd die een ‘Maxi krijtpakket’ ontvangen ter waarde van 145 euro.
  • Uit alle deelnemers aan fruitdaging 4 ‘fruitmobiel’ worden 20 winnaars geselecteerd die een ‘Deluxe knutselbox’ pakket ontvangen ter waarde van 145 euro.

  De winnaars worden geselecteerd door een jury die werd samengesteld door de organisator. De jury zal een score toekennen aan de deelnames die voldoen aan de vereisten van het Reglement, op basis van de volgende criteria: originaliteit (1/2 van de score); het “fun”-gehalte (1/2 van de score).

 2. Na afsluiting van de actie worden de winnaars persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht via het e-mailadres opgegeven tijdens hun inschrijving.
 3. De winnaars zullen hun prijs toegestuurd krijgen op het adres dat ze hebben opgegeven tijdens hun inschrijving. De prijzen worden enkel op het adres van een school geleverd.
 4. De prijzen kunnen niet overgedragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen cash of producten.
 5. Bij weigering van de prijs, of het niet toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, blijft deze van Zespri en zal de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, in welke vorm ook, verliezen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Zespri behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in het geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Zespri.
 2. De prijzen worden uitsluitend in natura beschikbaar gesteld en zijn in geen enkel geval inwisselbaar voor een overeenkomstige geldsom.
 3. Zespri sluit voor zover wettelijk mogelijk iedere mogelijke aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit.
 4. Zespri behoudt zich te allen tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten indien onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Zespri kan doen gelden.
 5. Zespri kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de actie of van de toegekende prijzen.
 6. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.
 7. Zespri kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.
 8. Indien de actie door overmacht geannuleerd wordt, kan Zespri geenszins aansprakelijk worden gehouden. Zespri kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden aan de deelnemer gevraagd bij deelname aan de wedstrijd:

 • Adres van de school
 • Naam van de school

Indien de persoongegevens ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zal Zespri toestemming voor gebruik van persoonsgegevens vragen aan de deelnemers. Deze gegevens worden dan opgenomen in een bestand en zullen gebruikt worden voor het opsturen van actiegerichte e-mails of nieuwsbrieven.

De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en kan eventuele verbeteringen of verwijdering verzoeken door contact op te nemen met Zespri door een e-mail te sturen naar personal.info@zespri-europe.com.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde rechtbanken.